top of page

   

Necròpoli Son Bauló


La necròpoli de Son Bauló és un jaciment arqueològic, concretament una necròpoli talaiótica, les construccions daten des del segle VII a.C fins a l'I a.C compost per cent deu sepulcres, trobem diferents formes per aquests des de plantes circulars, quadrades, rectangulars o absidials. Les més allunyades del mar es troben en un alt grau de conservació i les més properes estan molt erosionades, algunes fins i tot esfondrades. Es tracta d'una necròpoli, la seva funció era clarament funerària i ritual. És un jaciment únic a Espanya i tota la mediterrània. Les seves funcions eren donar sepultura als morts però el ritual va ser variant, segons l'època utilitzaven la inhumació o incineració; i la celebració de banquets i rituals. El seu aspecte és molt important ja que un alt grau de conservació va permetre recuperar moltes restes humanes, i materials per a la identificació dels costums dels homes d'aquella en les Illes Balears. A més també es tracta d'unes construccions úniques en tota la mediterrània.

Necrópolis Son Bauló

La necrópolis de Son Bauló es un yacimiento arqueológico, concretamente una necrópolis talayótica, las construcciones datan desde el siglo VII a.C hasta el I a.C compuesto por ciento diez sepulcros, encontramos diferentes formas para estos desde plantas circulares, cuadradas, rectangulares o absidiales. Las más alejadas del mar se encuentran en un alto grado de conservación y las más cercanas están muy erosionadas, algunas incluso derrumbadas. Se trata de una necrópolis, su función era claramente funeraria y ritual. Es un yacimiento único en España y toda la mediterránea. Sus funciones eran dar sepultura a los muertos pero el ritual fue variando, según la época utilizaban la inhumación o incineración; y la celebración de banquetes y rituales. Su aspecto es muy importante ya que un alto grado de conservación permitió recuperar muchos restos humanos, y materiales para la identificación de las costumbres de los hombres de aquella en las Islas Baleares. Además también se trata de unas construcciones únicas en toda la mediterránea.

Son Bauló Necropolis

The necropolis of Son Bauló is an archaeological site, namely a talayótica necropolis, the buildings date from the seventh century to the first BC. They were composed by a hundred and ten graves of different structures: circular, square, rectangular or apsidal bases. The ones further from the sea are still in a high degree of conservation and the ones closer are badly eroded, some even collapsed. It is a necropolis, its function was clearly funerary and ritual. It is a unique site in Spain and throughout the Mediterranean. Originally, its duties were to bury the dead, but the ritual gradually varied, depending on the era it was either used for burial or cremation; or banquets and rituals. Its preservation is very important since the high degree of conservation allowed to recover many human remains and materials which permitted to identify the customs of the Balearic Islands men. Furthermore, it is also a unique construction throughout the Mediterranean.

bottom of page